به گزارش خبرگزاری برنا از قم، پیام جوادیان با بیان اینکه از سال ۹۵ با مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی طرح تحقیقاتی سه ساله داریم که شامل شناسایی گونههای سازگار آب و هوای شهر قم بوده است، گفت: ۷۵ گونه با مشارکت این مرکز کاشته شده که در حال حاضر این گونهها سال دوم کاشت را سپری میکنند و امسال نتیجه آنها به دست خواهد آمد.

وی تصریح کرد: امسال با به دست آمدن نتیجه این تحقیقات، گونههایی آماده کاشت در قم خواهد بود که بسیار سازگار با شرایط این شهر و مقاوم هستند.

جوادیان با اشاره به نیاز به ایجاد تنوع ویژه در گونه های گیاهی در شهر خاطرنشان کرد: در قالب این طرح گونههایی که در آینده در شهر کاشته میشوند بسیار متنوعتر و متناسب با نیازهای قم خواهند بود.

وی با بیان اینکه نهایتا تا فروردین ۹۹ نتایج این تحقیق آماده خواهد شد گفت: پس از این زمان گونههای تحقیقشده در قم کاشته خواهند شد.