معاون منابع انسانی و بهبود مدیریت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور گفت: آبفای قم بیش از  ۱۰ میلیارد ریال از محل نظام پیشنهادها صرفه‌جویی داشته است. " /> آبفای قم Archives | صبح قم | اخبار قم

صرفه‌جویی ۱۰ میلیاردی آبفای قم با اجرای نظام پیشنهادها

معاون منابع انسانی و بهبود مدیریت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور گفت: آبفای قم بیش از  10 میلیارد ریال از محل نظام پیشنهادها صرفه‌جویی داشته است.

...

آبفای قم رتبه برتر در زمینه رشد پژوهش و فناوری را کسب کرد

قم (پانا)- شرکت آب و فاضلاب استان قم از میان شرکت‌های آبفای شهری و روستایی موفق به کسب عنوان برتر در زمینه رشد پژوهش و فناوری شد. دبیر کمیته تحقیقات شرکت آب و فاضلاب استان قم در خصوص این موفقیت گفت: مبنای این ارزیابی و انتخاب بر اساس فعالیتهای حوزه تحقیقات و فناوری و در۱۱ ...