توجه به اجرای راهکارهای کاهش مصرف آب در قم بیش از بیش احساس می‌شود

استفاده بهینه از آب در بخش‌های صنعتی، خانگی و کشاورزی می‌تواند باعث شود تا تنش‌ کم‌آبی در قم کمتر رخ‌نمایی کند. خشک‌سالی و کمبود آب مسأله‌ای است که این روزها گریبانگیر بسیاری از استان‌های کشور شده و حتی می‌توان سخن را فراتر از این برد و بحران آب را دغدغه‌ای برای بسیاری از کشورها و ...