آزادي ۴۵۰ زنداني در قم با اعمال عفو رهبري

آيت الله صافي گلپايگاني تاکيد کرد: مديريت وقف بايد مطابق شرع و نيت واقفان باشد . ...