حبس روزانه ۱۰نفر در آسانسور به دلیل قطعی برق در قم

روزانه ۱۰نفر در آسانسور به دلیل قطعی برق حبس می‌شوند. شهروندان با احتیاط و توجه به برنامه قطعی برق، سوار آسانسور شوند. شعار سال: روزانه ۱۰نفر در آسانسور به دلیل قطعی برق حبس می‌شوند. شهروندان با احتیاط و توجه به برنامه قطعی برق، سوار آسانسور شوند.  مدتی است که به دلیل گرمای هوا و کمبود برق، ...