لغو همه عمل های جراحی در یکی از درمانگاهای چشم

استاندار قم بر لزوم تدوین سند توسعه بخش‌های استان تأکید کرد. ...