برگزاری همایش ملی نظریه علم اسلامی در قم

سرپرست حجاج ایرانی از اعزام هشتاد و چهارهزار نفر از حجاج ایرانی به حج تمتع در سال جاری خبر داد. ...