لزوم آموزش مقدماتی کار با رایانه برای سوادآموزان * قاسمی نیا

آموزش مهارت مقدماتی کار با رایانه؛ سوادآموزان بزرگسال را در زندگی و تعاملات اجتماعی کمک می کند. ...