معرفی هفت کتاب در نشست ویژه کتابخوان فرهیختگان قم

در هفت ماهه نخست امسال در محدوده هاي درون و برون شهري استان بيش از 160 نفر جان خود را از دست داده اند . ...