تشکیل اتاق فکر برای بررسی و تبیین ابعاد بیانیه گام دوم انقلاب

قم - عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: باید اتاق فکری برای بررسی و تبیین ابعاد مختلف بیانیه گام دوم انقلاب تشکیل شود. ...