اختتامیه جشنواره ابوذر با درخشش خبرنگاران صداوسیما

در لا به لای انبوهی از خبرهای مربوط به قاچاق، این بار نوبت به عقرب هایی رسیده که ادامه حیاتشان با نیش سودجویی قاچاقچیان به خطر افتاده است. ...