استفاده از شن و نمک برای پاکسازی برف غیر قابل توجیه است

نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر قم تاکید بر اینکه از نظر زیست محیطی و شهری استفاده از شن و نمک برای پاکسازی برف غیر قابل توجیه است گفت: باید شرایطی ایجاد شده تا مردم براساس مقتضیات، شرایط شهری را درک کرده و مشارکت بیشتری با مدیریت شهری داشته و مسیرهای مناسب برای تردد را انتخاب کنند ...