استقبال از نوروز با برف و باران

همزمان با 18 اسفند، روز حفاظت و قانون و هفته منابع طبيعي، 20 تيم موتوري از اداره کل منابع طبيعي، محيط زيست، راه و شهرسازي، جهاد کشاورزي و سازمان پارک ها و فضاي سبز شهرداري در رژه اي هماهنگ شرکت کردند. ...