بخش نظارت سازمان هواپیمایی کشوری کجایی؟ دقیقا کجایی؟

سازمان هواپیمایی کشوری

داستان پر حاشیه فروش بلیط هواپیما بشکل چارتری و با توجیه قیمت رقابتی؟؟؟ تعریف رقابت و آزاد ،گویا در منطق های مختلف، تفاوت دارد؟؟؟ ...