عضو هیئت علمی دپارتمان حقوق دانشگاه مفید گفت: در آموزه‌های اسلامی رعایت حقوق شهروندی غنی است. " /> ادیان ابراهیمی Archives | صبح قم | اخبار قم

رعایت حقوق شهروندی در آموزه‌های اسلامی غنی است

عضو هیئت علمی دپارتمان حقوق دانشگاه مفید گفت: در آموزه‌های اسلامی رعایت حقوق شهروندی غنی است.

...