خطر ارتداد عاملان و معتقدان به راه حق را تهدید می‌کند

امام جمعه قم گفت:خطر ارتداد همیشه کسانی را که به مکتب و یک راه حقی اعتقاد داشته و عامل هستند، تهدید می‌کند. ...