پیشنهاد استاندار برای ارتقای رده فرماندهی انتظامی استان قم

قم – ایرنا – استاندار قم پیشنهاد داد: رده فرماندهی انتظامی استان قم ارتقا پیدا کند تا بسیاری از کمبودها مرتفع شود. ...