مسئولان فرهنگی ، تماشاچیان بی خانمانی تئاتر قم

محمد سيما قم درخانه برابر تیم فوتسال پارسیان شهر قدس متوقف شد. ...