دستگاه‌های اجرایی قم مورد ارزیابی مدیریت سبز قرار می‌گیرند

موسوی مشکینی گفت:دستگاه‌های اجرایی قم بر اساس شاخص‌های ۶ گانه که آیین‌نامه اجرایی است،مورد ارزیابی مدیریت سبز قرار می‌گیرند. ...