یوم الله ۱۳ آبان متعلق به همه مردم ایران است

آيت الله سبحاني بر ارتقاي وضع بهداشت و درمان قم و تسريع در راه اندازي مراکز درماني در حال ساخت تاکيد کردند. ...