رونمايي از اصطلاح نامه فقه در قم

در جلسه امروز ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي برنامه هاي محوري پيشنهادي سال آينده و گزارش اقدامات سه سال گذشته ستاد ارائه و بررسي شد ...