آسمان قم نیمه ابری است

هواشناسی قم،آسمانی نیمه ابری برای امروز جمعه چهارم مرداد ماه ۱۳۹۸ در استان پیش بینی کرده است. ...