تشکیل مرکز تخصصی امربه معروف و نهی از منکر با همکاری حوزه 

گروه اجتماعی ــ دبیرستاد امر به معروف و نهی از منکر استان قم  گفت: مرکز تخصصی امر به معروف و نهی از منکر در حوزه های علمیه تا کنون وجود نداشته که با تعاملات ایجاد شده ستاد امر به معروف و نهی از منکر در حوزه های علمیه تشکیل و درسی نیز برای تربیت مربیان ...