باقری منش مدیر کل پست استان قم شد

زرگوش تصریح کرد: یکی دیگر از موضوعات کلیدی و در واقع نسخه شفا بخش و عامل بقا پست کشور، ارتقا و بهبود کیفیت خدمات تا تامین رضایت حداکثری مشتریان و متقاضیان است. در شرایط فعلی که زمزمه حضور رقبا در کشور جدی است؛ کیفیت مطلوب خدمات در کنار ظرفیت قابل توجه و غیررقابتی شبکه توزیع ...