هرکسی علیه حجاب سخن بگوید محکوم است؛ حتی رئیس جمهور/ ملت ایران سرمایه بزرگی به نام نیروی جوان دارد

رئیس جامعه مدرسین نسبت به سخنان رئیس جمهور درباره حجاب انتقاد کرد و گفت: مقامی همچون رئیس جمهور در این کشور نباید علیه حجاب سخن بگوید. ...