لزوم بهبود وضعیت فرهنگی در دانشگاهها و مراکزآموزش عالی

آیت الله سبحانی بر اشراف و نظارت شورای عالی انقلاب فرهنگی بر تقویت مبانی دینی و اعتقادی دانشجویان تاکید کرد. ...