نقش موثر جهاد دانشگاهی در ایده پردازی و آموزش سازمان های مردم نهاد

معاون مشارکت های اجتماعی سازمان امور اجتماعی وزارت کشور  گفت: جهاد دانشگاهی با توجه به ظرفیت های علمی و پژوهشی در ایده پردازی و آموزش سازمان های مردم نهاد کشور نقش مهمی دارد. ...