فضای امید و اعتماد در میان دانشگاهیان با خدمت همراه با کرامت فراهم می‌شود

رئیس دانشگاه قم گفت: ایجاد بستر مناسب و خدمات‌دهی همراه با کرامت انسانی به دانشجویان، زمینه‌ساز ایجاد فضای امید و افزایش اعتماد در میان دانشگاهیان است. ...