خبرنگار ضد منافع ملی نیست؛ خبرنگار عین منافع ملی است

ایلنا: سرپرست خبرگزاری ایلنا در استان قم، با بیان این که خبرنگار نباید بخاطر انتشار خبرش، مورد تهدید قرار گیرد، گفت: خبرنگار نه تنها عملکردش ضد منافع ملی نیست؛ بلکه… ...