پیش بینی جوی غبارآلود برای استان قم/توصیه های هواشناسی به کشاورزان و باغداران

سامانه تهک کشاورزی قم، توصیه های کاربردی را به کشاورزان و باغداران استان ارائه کرد. ...