ضرورت توسعه شبکه های مجازی بومی

بیش از یک هزارو صد نوع از انواع کانی‌ها و سنگ‌های قیمتی جهان در خانه‌ای شخصی با عنوان موزه یاقوت کویر در قم جمع آوری شده است. ...