صدر نشینی قم در سواد آموزی کشور

معاون نهضت سواد آموزی قم گفت: استان قم رتبه اول بالاترین درصد تحقق اهداف کمی دوره های سوادآموزی را درمجموع پنج سال برنامه پنجم توسعه کشور کسب نمود. محمد رضا قاسمی نیا معاون سواد آموزی قم در مصاحبه اختصاصی با پانا اظهار کرد: با اعلام سازمان نهضت سوادآموزی کشور با مطالعه عملکرد استانها در برنامه ...