پایداری نسبی حال آیت الله مومن

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم: شرایط جسمانی آیت الله مومن پایدار است و تحت نظر کادر پزشکی به دقت بررسی می‌شود. ...