یک گام به پیش در روند ساخت فرودگاه قم

فرودگاه قم مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی ایران را به دست آورد. ...