انتقاد مراجع از برخی اتفاقات در کشور

مراجع عظام، مکارم شیرازی و علوی گرگانی گفتند: برخی اتفاقات اخیر در کشور، زیبنده جامعه اسلامی نیست. ...