لزوم تبیین خدمات انقلاب برای نسل امروز

آیت ا... علوی گرگانی: خدمات چهل ساله نظام اسلامی باید برای نسل جوان و نوجوان تبیین شود. ...