پیروزی افشید قم برابر بعثت کرمانشاه

امیدهای افشید با یک برد دلچسب نوار ناکامی های خود را قطع کردند. ...