ملت ایران قابل تحریم نیست

آیت الله حسینی بوشهری با تاکید بر لزوم شناخت ظرفیت ها و توانمندی های داخلی گفت: ملت ایران با این شجاعت و با این رهبری قابل تحریم نیست. ...