افزایش سوادمردم موجب آینده نگری

آیت الله علوی گرگانی افزایش سواد و علم را موجب تدبر و آینده نگری مردم دانست. ...