آنچه باید در ساخت باغ مورد توجه قرار گیرد

مدیر کل هواشناسی استان قم با اشاره به تغییر کاربری برخی زمین‌های کشاورزی و زراعی به باغ و باغچه های محصور گفت: از ملزومات این اقدام آگاهی به پارامترهای هواشناسی نظیر حداقل و حداکثر دما،‌ میزان بارندگی سالانه،‌ منابع تأمین آب و … است که باید مورد توجه قرار گیرد. شعارسال: مدیر کل هواشناسی استان ...