گستردگی تعریف تروریسم در FATF و پالرمو موجب ایجاد دردسر‌های حقوقی برای ایران می‌شود

دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی قم گفت: تفسیرپذیری تعریف FATF از تروریسم و گستردگی این تعریف باعث ایجاد مشکلات حقوقی و مناقشات جدی برای ایران و تحریم‌های جدید علیه ما می‌شود. ...

گستردگی تعریف تروریسم در FATF و پالرمو موجب ایجاد دردسر‌های حقوقی برای ایران می‌شود

دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی قم گفت: تفسیرپذیری تعریف FATF از تروریسم و گستردگی این تعریف باعث ایجاد مشکلات حقوقی و مناقشات جدی برای ایران و تحریم‌های جدید علیه ما می‌شود. ...