جذب دانشجوی بین‌المللی در دانشگاه علوم پزشکی قم با بی‌توجهی همراه است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم گفت: این دانشگاه از وجود پژوهشگران دانشمند و متفکری بهره می‌برد؛ اما در حوزه جذب دانشجوی بین المللی در این دانشگاه بی توجهی ایجاد شده که امیدواریم برطرف شود. ...