معاون منابع انسانی و بهبود مدیریت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور گفت: آبفای قم بیش از  ۱۰ میلیارد ریال از محل نظام پیشنهادها صرفه‌جویی داشته است. " /> تمرکززدایی اداری Archives | صبح قم | اخبار قم

صرفه‌جویی ۱۰ میلیاردی آبفای قم با اجرای نظام پیشنهادها

معاون منابع انسانی و بهبود مدیریت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور گفت: آبفای قم بیش از  10 میلیارد ریال از محل نظام پیشنهادها صرفه‌جویی داشته است.

...