لزوم ارتقاء توان دفاعی و نظامی در برابر دشمنان

کارخانجات تعمیرات دیزل راه آهن قم به زودی به بهره برداری می رسد. ...