همکاری‌های علمی و دانشگاهی قم و دانشگاه‌های آفریقایی گسترش می‌یابد

طی توافق با دانشگاه‌های مهم آفریقایی با دانشگاه قم، زمینه‌های همکاری تحقیقاتی و علمی و توسعه ارتباط علمی با دانشگاه‌های آفریقایی فراهم شد. ...