استاندار قم گفت: با توجه به سياست دولت تدبير و اميد برای اشتغال روستايی توجه به بخش كشاورزی برای توسعه پایدار روستایی ضروری است. " /> توسعه پایدار Archives | صبح قم | اخبار قم

توجه به بخش كشاورزی برای توسعه پایدار روستایی ضروری است

استاندار قم گفت: با توجه به سياست دولت تدبير و اميد برای اشتغال روستايی توجه به بخش كشاورزی برای توسعه پایدار روستایی ضروری است.

...