رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان قم و هیئت همراه با حضور در منزل فاطمه رحیمی دانشجوی رشته مهندسی صنایع غذایی واحد علوم و تحقیقات از وی عیادت کرد. " /> تیم پزشکی Archives | صبح قم | اخبار قم

عیادت رئیس دانشگاه آزاد قم از دانشجوی حادثه‌دیده علوم و تحقیقات

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان قم و هیئت همراه با حضور در منزل فاطمه رحیمی دانشجوی رشته مهندسی صنایع غذایی واحد علوم و تحقیقات از وی عیادت کرد.

...