یک کشته در سانحه رانندگی

در چهل و چهارمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان مشکلات شهرک و واحدهای صنعتی محمودآباد و پیشنهادات کمیته های فرعی کارگروه بررسی و تصویب شد. ...