دشمنان برای قم هراسی منشأ کرونا را طلاب چینی معرفی کردند

قم - رئیس پژوهشگاه فقه نظام گفت: دشمنان برای قم هراسی منشأ کرونا را طلاب قم و طلاب چینی اعلام کردند. ...