بخشی از کتب حوزوی متناسب با نیازهای روز نیست

گروه معارف ــ دبیر همایش کتاب سال حوزه با اشاره به متوسط بودن سطح کتبی، بر لزوم برطرف شدن نقیصه کم اثر بودن نسبت به نیازهای روز تاکید کرد. ...